Міністерство освіти і науки України

Одеська національна академія харчових технологій

ПРИЙНЯТО:

на засіданні Вченої ради ОНАХТ

« 4 »  листопада 2014 року

Протокол № 03

ВВЕДЕНО В ДІЮ

наказом ОНАХТ

від « 4 » листопада 2014 року, №229

 

Положення про дистанційне навчання в Одеській національній академії харчових технологій

І. Загальні положення

1.1 Положення про дистанційне навчання (далі – Положення) Одеської національної академії харчових технологій (далі - ОНАХТ) є нормативним документом, який визначає основні засади організації та запровадження дистанційного навчання в ОНАХТ.

1.2 Дане Положення розроблене відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року, № 466 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 р. за № 703/23235.

1.3 Під дистанційним навчанням мається на увазі індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси - інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

1.4 Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми або освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні заклади, підготовки іноземців та підвищення кваліфікації працівників.

1.5 Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

1.6 У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

 • асинхронний режим − взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), у тому числі дистанційні курси, − систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;
 • веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;
 • дистанційна форма навчання – форма організації навчального процесу у закладах освіти, яка забезпечує реалізацію дистанційного навчання та передбачає можливість отримання випускниками документів державного зразка про відповідний освітній або освітньо-кваліфікаційний рівень;
 • інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (програм), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;
 • психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;
 • синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, соціальні мережі тощо);
 • система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (програм) − програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;
 • система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;
 • суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студент, слухач), та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні та науково-педагогічні працівники, методисти тощо);
 • технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

 

 

 

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

 

2.1 Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2 Запровадження дистанційної форми навчання в ОНАХТ можливе за погодженням з МОН України.

2.3 Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються в ОНАХТ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

2.4 В ОНАХТ навчальний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

2.5 Строк навчання студентів, слухачів за дистанційною формою встановлюється ОНАХТ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

2.6 Кількість студентів, слухачів ОНАХТ, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення Вченої ради ОНАХТ в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації) за заочною формою навчання та/або в межах ліцензованого обсягу підготовки до вступу в ОНАХТ, підготовки іноземців.

При цьому норматив чисельності студентів та слухачів, що навчаються у ОНАХТ, за дистанційною формою, повинен становити не менше одного викладача на вісімнадцять студентів (слухачів).

2.7 Веб-ресурси, що використовуються в ОНАХТ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у ОНАХТ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.

2.8 Для впровадження навчання за дистанційною формою в ОНАХТ створюється Центр дистанційного навчання як відокремлений структурний підрозділ, діяльність якого визначається окремим Положенням про Центр дистанційного навчання (далі-Центр).

2.9 Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, заочної та екстернатної форм навчання можуть використовуватись у ОНАХТ за наявності відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

2.10 Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у ОНАХТ приймається Вченою радою ОНАХТ.


 

 

 

 

ІІІ. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання

 

3.1 Навчальний процес за дистанційною формою навчання в ОНАХТ здійснюється у таких формах: самостійна робота; навчальні заняття; практична підготовка, контрольні заходи. Основною формою організації навчального процесу за дистанційною формою є самостійна робота.

3.2 Основними видами навчальних занять за дистанційною формою навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

3.3 Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами (слухачами) дистанційно у синхронному або асинхронному режимі відповідно до навчального плану.

3.4 Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечується передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному або асинхронному режимі.

3.5 Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних (контрольних) робіт, відбувається дистанційно в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватись у синхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.6 Лабораторне заняття проводиться очно у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях або дистанційно з використанням відповідних віртуальних тренажерів і лабораторій.

3.7 До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись очно або дистанційно у синхронному або асинхронному режимі, що визначається робочою програмою навчальної дисципліни.

3.8 Практична підготовка студентів, які навчаються за дистанційною формою навчання, проводиться за окремо затвердженою в ОНАХТ програмою.

3.9 Контрольні заходи з навчальної дисципліни при здійсненні підготовки фахівців за дистанційною формою навчання у ОНАХТ включають проміжний (тематичний, модульний), підсумковий та інші визначені ОНАХТ контролі знань, умінь та навичок, набутих студентом, слухачем у процесі навчання.

Усі контрольні заходи у ОНАХТ можуть здійснюватись відповідно до рішення ОНАХТ дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема відеоконференц-зв’язку за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.10 Атестація отримувачів вищої освіти за дистанційною формою навчання здійснюється згідно з статтею 6 Закону України «Про вищу освіту».


 

 

 

 

ІV. Особливості організації навчального (навчально-виховного) процесу з використанням технологій дистанційного навчання

 

4.1 Дистанційна форма навчання в ОНАХТ базується на державних стандартах вищої освіти і технологіях дистанційного навчання.

4.2 Вимоги, які визначають рівень організаційного, кадрового, науково-методичного, матеріально-технічного, апаратного, програмного та інформаційного забезпечення в ОНАХТ впровадження та надання освітніх послуг за дистанційною формою навчання визначаються Наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2013 року, № 1518, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2013 р. за № 1857/24389.

4.3 В ОНАХТ при організації навчального процесу за будь-якою формою навчання технології дистанційного навчання можуть використовуватись для методичного та дидактичного забезпечення самостійної роботи, контрольних заходів, а також при здійсненні навчальних занять.


 

 

 

V. Забезпечення дистанційного навчання

 

5.1 Науково-методичне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • методичні (теоретичні та практичні) рекомендації щодо розроблення та використання педагогічно-психологічних та інформаційно-комунікаційних технологій дистанційного навчання;
 • критерії, засоби і системи контролю якості дистанційного навчання;
 • змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів (дистанційних курсів) навчального плану/навчальної програми підготовки.

5.2 Педагогічні, науково-педагогічні працівники та методисти ОНАХТ, які працюють в системі дистанційної форми навчання, повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання (не рідше одного разу на 5 років та обсягом не менше 108 академічних годин). Кваліфікація працівників, які підвищували свою кваліфікацію, має бути підтверджена документом про підвищення кваліфікації за тематикою дистанційного навчання.

5.3 Системотехнічне забезпечення дистанційного навчання включає:

 • апаратні засоби (персональні комп’ютери, мережеве обладнання, джерела безперебійного живлення, сервери, обладнання для відеоконференц-зв’язку тощо), що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному і асинхронному режимах;
 • інформаційно-комунікаційне забезпечення із пропускною здатністю каналів, що надає всім суб’єктам дистанційного навчання ОНАХТ цілодобовий доступ до веб-ресурсів і веб-сервісів для реалізації навчального процесу у синхронному та асинхронному режимах;
 • програмне забезпечення загального та спеціального призначення (у тому числі для осіб з особливими потребами), яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами;
 • веб-ресурси навчальних дисциплін (програм), що необхідні для забезпечення дистанційного навчання, можуть містити:
 • методичні рекомендації щодо їх використання, послідовності виконання завдань, особливостей контролю тощо;
 • документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани, розклади занять);
 • відео- та аудіозаписи лекцій, семінарів тощо;
 • мультимедійні лекційні матеріали;
 • термінологічні словники;
 • практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;
 • віртуальні тренажери із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;
 • ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;
 • електронні бібліотеки чи посилання на них;
 • бібліографії;
 • дистанційний курс, що об’єднує зазначені вище веб-ресурси навчальної дисципліни (програми) єдиним педагогічним сценарієм;
 • інші ресурси навчального призначення.

Перелік веб-ресурсів навчальних дисциплін (програм), необхідних для забезпечення дистанційного навчання, визначається ОНАХТ залежно від профілю навчальної дисципліни.

Для забезпечення дистанційного навчання студентів (слухачів) ОНАХТ може створювати власні веб-ресурси або використовувати інші веб-ресурси, що підлягають перевірці в ОНАХТ.

 

Директор Центру дистанційного навчання                                                                                 Ю.К.Корнієнко

 

Погоджено:

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи                                                            Ф.А. Трішин

Начальник Юридичного відділу                                                                                                 В.Л. Михайлова