ІІ. Реалізація дистанційного навчання

 

2.1 Дистанційне навчання реалізовується шляхом:

  • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання;
  • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах.

2.2 Запровадження дистанційної форми навчання в ОНАХТ можливе за погодженням з МОН України.

2.3 Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації (післядипломна освіта) кадрів за дистанційною формою навчання здійснюються в ОНАХТ за ліцензованими, акредитованими (атестованими) напрямами підготовки (спеціальностями).

2.4 В ОНАХТ навчальний процес за дистанційною формою організовується відповідно до робочих навчальних планів за умови їх адаптації до дистанційної форми навчання.

2.5 Строк навчання студентів, слухачів за дистанційною формою встановлюється ОНАХТ і має бути не меншим, ніж за денною формою за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки та спеціальностями.

2.6 Кількість студентів, слухачів ОНАХТ, що навчаються за дистанційною формою, визначається відповідно до рішення Вченої ради ОНАХТ в межах ліцензованого обсягу підготовки (перепідготовки, підвищення кваліфікації, спеціалізації) за заочною формою навчання та/або в межах ліцензованого обсягу підготовки до вступу в ОНАХТ, підготовки іноземців.

При цьому норматив чисельності студентів та слухачів, що навчаються у ОНАХТ, за дистанційною формою, повинен становити не менше одного викладача на вісімнадцять студентів (слухачів).

2.7 Веб-ресурси, що використовуються в ОНАХТ для забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, мають проходити процедуру перевірки у ОНАХТ. Перевірка веб-ресурсів здійснюється цим навчальним закладом.

2.8 Для впровадження навчання за дистанційною формою в ОНАХТ створюється Центр дистанційного навчання як відокремлений структурний підрозділ, діяльність якого визначається окремим Положенням про Центр дистанційного навчання (далі-Центр).

2.9 Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної, заочної та екстернатної форм навчання можуть використовуватись у ОНАХТ за наявності відповідного кадрового та системотехнічного забезпечення.

2.10 Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у ОНАХТ приймається Вченою радою ОНАХТ.